It's on! (200x)

Full Version: Pulpfictie - voor jonge schrijvers
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Nieuwe literatuur voor schrijvende & lezende jongeren op pulpfictie.nl en pulpfictie.be

Op donderdag 4 maart 2010 worden de websites www.pulpfictie.nl en www.pulpfictie.be officieel gelanceerd. De site, waarop jonge Nederlanders en Vlamingen hun literaire talent kunnen laten zien, moedigt jongeren aan meer te lezen en vooral te schrijven.
Reference URL's